10.04.2006

Datt Vuhelsnööst

zurück


Der Burchläätsche Bouer, der Steijater Johann woll en den 30 er Johren möt de Säns obber Wiss Jerass mähen ömm Heu ze machen. Weyel die Wiss jeruss wor hätte den Öschels Peter jefrocht op er emm nitt helfen könnt. Der Peter soht jo unn se wollten dann am nächste morjen öm 6.00 Uhr aanfangen, weyl ett Jerass sesch ömm Morjentau am besten mähen lööt.

Se trofen sesch also ömm 6.00 Uhr en de Hohwiss un feengen an. Off eimol hut der Peter opp unn böckt sesch opp dee Äät.  De Johann freesch en batt wär? Do söht der Peter: "Esch hann en Vuhelsnööst jefonnen. Esch loßen die Eck stohn, dann kann datt Vühelchen  wegger Hecken." Du feenge widder an ze mähen.

Bie er su öh paar meter jemäht hatt, du jing e widder an datt Nööst von dem Vühelchen. Dann däät e widder jet mähen unn jing widder an datt Nööst. Der Johann freesch önn barömm er widder an datt Nööst jing. Esch woll at no mol sehn batt datt Vühelchen su micht soht der Peter zum Johann, do wohr der zefridden un däät wegger mähen. Jelesch drähte sesch der Johann no mol örömm un soh den Peter nimie.

Ja bo wohr der dann? Bie der Johann wegger üwwer die Wiss sooch, soh er deen Peter am Vuhelsnööst opp de Äät leijen.

Do moch der Johann sesch doch jett Sorjen ömm de Peter unn jing an datt Nööst. Du sooche datt Malöör. Önn dem vermeintlichen Vuhelsnööst stohn nämlich enn leer Flasch Schnaps unn der Peter looch donewwer unn schleef vom Wacholder üwwermannt sengen Rausch uss.
 


Wahre Begebenheit aus Burglahr, wiedergegeben von Burkhard Girnstein
Quelle: "Erzählungen von früher"